top of page
iStock-898997814.jpg

ГДПР

Општи барања за заштита на податоци (GDPR)

Општата регулатива на ЕУ за заштита на податоците (GDPR) е една од најголемите промени во законот за заштита на податоците. Ја заменува постојната Директива за заштита на податоците и стапи на сила на 25.05.2018 година.

Целта на ГДПР е да им даде на Европејците подобра контрола над нивните лични податоци што ги чуваат организациите ширум светот. Новата регулатива се фокусира на одржување на транспарентните организации и проширување на правата на приватност на поединците. ГДПР воведува и построги казни и казни за организации кои не се придржуваат до 4% од годишниот глобален промет или 20 милиони евра, кое и да е поголемо.

Ние сме партнери со TwoBlackLabs кои се специјалисти за GDPR. Доколку сакате вовед, контактирајте не.

Проценки на влијанието врз приватноста

Проценка на влијанието врз приватноста е документирана проценка на влијанието што помага да се идентификуваат ризиците за приватност поврзани со решение.

Проценка на влијанието врз приватноста има за цел:

  • Обезбедете усогласеност со Законот за приватност и / или GDPR и барањата за политика за приватност.

  • Определете ги ризиците и ефектите на приватноста

  • Оценете ги контролите и алтернативните процеси за да ги намалите потенцијалните ризици за приватност.


Предностите на правењето проценка на влијанието врз приватноста се:

  • Избегнување на скапи или срамни грешки во приватноста

  • Помага во рано идентификување на проблемите со приватноста за да се овозможи идентификување и градење на соодветни контроли

  • Подобрено информирано донесување одлуки во врска со соодветните контроли.

  • Тоа покажува дека организацијата сериозно ја сфаќа приватноста.

  • Зголемена доверба од клиенти и вработени.

Ние сме партнери со TwoBlackLabs, кои се специјалисти за ПИА. Доколку сакате вовед, контактирајте не.

bottom of page